Algemene Voorwaarden Impact Audiovisueel

Kamer van Koophandel te Eindhoven 17050558

1. Definities en toepasselijkheid
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: partij met wie Impact Audiovisueel een Overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Impact Audiovisueel een aanbieding doet.
b. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Impact Audiovisueel en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
c. Prestatie: alle (rechts)handelingen, waaronder de (af)levering van zaken en/of diensten dan wel een deel daarvan, welke Impact Audiovisueel op grond van een Overeenkomst verricht.
d. Locatie: de plaats(en) waar Impact Audiovisueel de Prestatie dient te verrichten.
1.2 De Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van Impact Audiovisueel en Opdrachtgever ter zake.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

2. Totstandkoming van Overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Impact Audiovisueel zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven en vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
2.2 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Impact Audiovisueel het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.3 Opdrachtgever zal een schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel een schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst ontvangen van Impact Audiovisueel. Opdrachtgever dient de opdrachtbevestiging, dan wel de schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst, binnen 14 dagen na ontvangst voor akkoord ondertekend aan Impact Audiovisueel te retourneren.

3. Levering en leveringstijden
3.1 De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 Impact Audiovisueel is steeds gerechtigd alvorens te leveren of hiermee voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te vorderen.
3.3 Indien Opdrachtgever aan Impact Audiovisueel nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder indien facturen van Impact Audiovisueel door Opdrachtgever nog geheel of gedeeltelijk openstaan, is Impact Audiovisueel gerechtigd de leveringsverplichting op te schorten totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
3.4 Impact Audiovisueel zal iedere Prestatie leveren op de wijze zoals schriftelijk is overeengekomen. Impact Audiovisueel is bevoegd de Prestatie geheel of gedeeltelijk te leveren door middel van (zaken van) derden.

4. Vergunningen e.d. en intellectuele eigendomsrechten
4.1 Opdrachtgever zal voor zijn rekening zorg dragen voor het verkrijgen van al de voor het leveren van een Prestatie noodzakelijke toestemmingen, vergunningen en ontheffingen. Indien Impact Audiovisueel een aanvraag verzorgt ten behoeve van Opdrachtgever, geschiedt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4.2 Opdrachtgever zal al de vorderingen van derden ter zake intellectuele eigendomsrechten, zoals de Buma/Stemra Sena rechten, welke verband houden met de Prestatie voldoen. Opdrachtgever zal zorg dragen voor afdracht aan de betreffende derde c.q. auteursrechtenorganisatie en Impact Audiovisueel vrijwaren indien deze door een derde ter zake wordt aangesproken.

5. Locatie
5.1 Opdrachtgever zal er tijdig voor zorg dragen dat Impact Audiovisueel de Locatie met de door hem en de eventueel door hem ingeschakelde derden gebruikte transportmiddelen zonder belemmeringen kan bereiken op een deugdelijke verharde en voldoende brede weg.
5.2 Opdrachtgever dient op zijn kosten zorg te dragen voor voldoende en beveiligde parkeergelegenheid voor de voornoemde transportmiddelen.
5.3 De (inrichting van de) Locatie dient minimaal te voldoen aan hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is opgenomen. Opdrachtgever draagt tijdig zorg voor het gereed maken van de Locatie waarop/waarin Impact Audiovisueel de Prestatie zal leveren.
5.4 Opdrachtgever zal er voor zorg dragen dat Impact Audiovisueel direct na de overeengekomen aanvangstijd kan starten met de afbouw van de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken.
5.5 Alle door de Opdrachtgever dan wel op verzoek van Opdrachtgever door derden in de Locatie ter beschikking gestelde zaken en goederen, zoals de elektriciteit, de elektrische installatie, geluidsinstallatie en andere materialen en hulpwerktuigen worden door Impact Audiovisueel gebruikt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
5.6 Opdrachtgever zal zorg dragen voor voldoende consumpties op de Locatie voor degene die van de zijde van Impact Audiovisueel betrokken zijn bij het leveren van de Prestatie.

6. Garantie
6.1 De door Impact Audiovisueel aan Opdrachtgever verhuurde of ter beschikking gestelde zaken verkeren in goede staat van onderhoud.
6.2 Indien Opdrachtgever Impact Audiovisueel tijdig meldt dat de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken niet aan de Overeenkomst voldoen, zal de servicedienst van Impact Audiovisueel op zo kort mogelijke termijn de nodige reparaties uitvoeren.
6.3 Indien de zaken niet aan de Overeenkomst voldoen tengevolge van enig handelen door Opdrachtgever in strijd met de Overeenkomst worden de kosten welke verband houden met de reparatie separaat aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

7. Aanvaarding en reclame
7.1 Keuring en controle van de geleverde en/of verhuurde zaken geschiedt terstond na ontvangst. Eventuele bezwaren, gebreken en/of defecten zullen onmiddellijk schriftelijk aan Impact Audiovisueel worden gemeld.
7.2 Klachten betreffende niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen zo spoedig mogelijk na constatering, dan wel nadat Opdrachtgever deze had kunnen constateren aan Impact Audiovisueel te worden gemeld, zodat Impact Audiovisueel in staat is ter plaatse de juistheid van de betreffende klachten te onderzoeken.
7.3 Zonder voornoemde meldingen worden de betreffende goederen geacht te zijn verhuurd zonder beschadiging, defecten of gebreken en wordt de Prestatie geacht conform de Overeenkomst te zijn geleverd.

8. Gebruik van verhuurde/ter beschikking gestelde zaken
8.1 Opdrachtgever zal aan hem verhuurde of ter beschikking gestelde zaken uitsluitend gebruiken voor de overeengekomen bestemming en overeenkomstig de door Impact Audiovisueel verschafte bedieningsvoorschriften en door Impact Audiovisueel gegeven aanwijzingen.
8.2 Het is Opdrachtgever behoudens schriftelijke toestemming van Impact Audiovisueel verboden gehuurde of ter beschikking gestelde zaken te verplaatsen naar een andere dan de overeengekomen Locatie.
8.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan derden in gebruik te geven, ter beschikking te stellen of onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Impact Audiovisueel.
8.4 Impact Audiovisueel heeft op elk tijdstip het recht zich ervan te overtuigen dat Opdrachtgever aan zijn verplichtingen voldoet, waartoe Opdrachtgever Impact Audiovisueel of een door deze aangewezen persoon te allen tijde vrije toegang verleent tot de plaats waar de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken zich bevinden.
8.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan veranderingen van welke aard dan ook aan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan te brengen en/of deze zaken te beschilderen en/of (met bijvoorbeeld stickers) te beplakken dan wel op andere wijze uiterlijk te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Impact Audiovisueel.

9. Teruggave van verhuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken en herstel oorspronkelijke toestand.
9.1 Opdrachtgever zal op het overeengekomen tijdstip de gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken, identiek zoals ontvangen in goede technische en uiterlijke staat (ter beschikking stellen) dan wel afleveren aan Impact Audiovisueel.
9.2 Indien is overeengekomen dat gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken door Impact Audiovisueel op een Locatie zullen worden verwijderd, zal Opdrachtgever er voor zorg dragen dat de Locatie en de toegang ter beschikking zullen worden gesteld.
9.3 Het moment van teruggave is het moment waarop Impact Audiovisueel al de gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken naar behoren en volledig heeft ontvangen.

10. Betalingen
10.1 Opdrachtgever dient de factuur zonder korting of een beroep op compensatie te voldoen binnen de gestelde betalingstermijn na factuurdatum.
10.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag van de factuur een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente van 8% per maand.
10.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever tevens verschuldigd alle (buiten)gerechtelijke incassokosten waarbij de buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Onder de door Opdrachtgever te betalen gerechtelijke kosten wordt tevens verstaan al de redelijke niet door Impact Audiovisueel te liquideren proceskosten.

11. Overmacht
11.1 In geval van overmacht is Impact Audiovisueel gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden één en ander zonder tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden te zijn.                                                                                                                                                                                        11.2 Als overmacht aan de zijde van Impact Audiovisueel wordt tevens aangemerkt: stakingen door, dan wel ziekte van werknemers van Impact Audiovisueel en door hem voor de uitvoering van de Prestatie ingeschakelde derden, maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid, verkeersbelemmeringen, ongeluk(ken) met een door Impact Audiovisueel of door hem ingeschakelde derde gebruikt transportmiddel, onvoorziene technische gebreken aan deze transportmiddelen, het ontbreken van de vereiste vergunningen of ontheffingen, (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van Impact Audiovisueel, diefstal van materialen benodigd voor het leveren van de Prestatie en alle omstandigheden waardoor Impact Audiovisueel niet dan wel niet tijdig of niet naar behoren kan presteren zonder dat ter zake daarvan ons enig verwijt kan worden gemaakt.
11.3 Een beroep op overmacht kan door Impact Audiovisueel ook nog worden gedaan nadat Impact Audiovisueel in verzuim is met één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst.
11.4 In geval van overmacht heeft Impact Audiovisueel het recht alle door Impact Audiovisueel aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken direct op te halen c.q. te doen ophalen.

12. Aansprakelijkheid, verzekering en vrijwaring
12.1 In geval van verhuur van goederen door Impact Audiovisueel aan Opdrachtgever is Opdrachtgever, tot het moment van teruggave volledig aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van beschadiging, verlies of het tenietgaan van verhuurde en/of ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade welke wordt veroorzaakt door en/of met deze zaken.
12.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade welke Impact Audiovisueel lijdt indien Opdrachtgever niet onmiddellijk de goederen naar behoren aflevert na beëindiging van de verhuurperiode. Deze schade bedraagt tenminste 10% van de waarde van de betreffende verhuurde of ter beschikking gestelde zaken.
12.3 Opdrachtgever verplicht zich – ten behoeve van Impact Audiovisueel – de gehuurde en/of ter beschikking gestelde zaken alsmede alle aan de Prestatie van Impact Audiovisueel verbonden risico’s volledig te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle verzekerbare schade. Op verzoek dient Opdrachtgever Impact Audiovisueel een kopie van de polis en polisvoorwaarden te overhandigen.
12.4 Indien bij teruggave van de gehuurde zaken blijkt dat (onder)delen daarvan beschadigd zijn en/of in aantal niet in overeenstemming zijn met het aantal dat door Impact Audiovisueel aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, is Opdrachtgever aansprakelijk voor deze schade en/of het ontbrekende deel. Opdrachtgever zal als dan de schade en/of waarde van het ontbrekende deel – zoals alsdan door Impact Audiovisueel in rekening gebracht aan Impact Audiovisueel betalen.
12.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door beschadiging, tenietgaan of verlies van zaken dan wel voor verwonding of overlijden van personen, welke direct of indirect ontstaan tijdens en/of door de Prestatie van Impact Audiovisueel op de Locatie.
12.6 Indien Opdrachtgever, op grond van het recht, deze algemene voorwaarden dan wel enige Overeenkomst met Impact Audiovisueel aansprakelijk is en Impact Audiovisueel wordt door een derde aangesproken, zal Opdrachtgever Impact Audiovisueel volledig vrijwaren en de schade vergoeden.
12.7 Indien Impact Audiovisueel ondanks het bepaalde in de Overeenkomst en deze daarvan deel uitmakende Algemene Voorwaarden aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van Impact Audiovisueel beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Impact Audiovisueel wordt uitbetaald. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Impact Audiovisueel.

13. Verzuim en ontbinding
13.1 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met Impact Audiovisueel gesloten Overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Impact Audiovisueel gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Impact Audiovisueel tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de Impact Audiovisueel verder toekomende rechten.
13.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van Opdrachtgever, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, dan wel – indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is – onder curatele stelling van Opdrachtgever, zullen alle Overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege ontbonden zijn, tenzij Impact Audiovisueel Opdrachtgever binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Impact Audiovisueel zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat de betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de Impact Audiovisueel verder toekomende rechten.
13.3 Impact Audiovisueel heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien er zijdens de Opdrachtgever sprake is van blijvende overmacht. De Opdrachtgever zal alsdan alle door Impact Audiovisueel gemaakte en nog te maken kosten aan Impact Audiovisueel vergoeden.
13.4 In elk van de leden 1, 2 en 3 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Impact Audiovisueel op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, is Opdrachtgever gehouden tot onmiddellijke teruggave van verhuurde dan wel onbetaald gebleven zaken en heeft Impact Audiovisueel het recht om de terreinen en gebouwen van Opdrachtgever te betreden, teneinde die zaken in bezit te nemen.

14. Annulering Overeenkomst
14.1 Indien Opdrachtgever een bevestigde Overeenkomst annuleert, dan is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd aan Impact Audiovisueel: Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang bedraagt de vergoeding 30% van de hoofdsom. Bij annulering binnen 10 dagen voor aanvang bedraagt de vergoeding 50% van de hoofdsom. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang wordt 100% van de hoofdsom berekend. Reeds gemaakte (voorbereidende) kosten worden altijd volledig doorbelast.

15. Rechtskeuze en bevoegde rechter
15.1 Op de Overeenkomst en op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te ‘s Hertogenbosch, met dien verstande dat Impact Audiovisueel het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Opdrachtgever aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges, die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.